Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset julkaistu

Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttamassa selvitystyössä tuotettiin yhteiskehittämisprosessin tuloksena esitys valtakunnallisiksi ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvauksiksi.

Ohjausalan osaamiskuvaus on arvokas työkalu ohjausalalla työskenteleville. Se auttaa määrittelemään osaamisvaatimukset, parantamaan palveluja ja tukemaan ammattitaidon kehittämistä. Selvitys toteutettiin KEHA-keskuksen toteuttamassa ohjausosaamisen kokonaisuudessa (RRF).

Ohjaukseen tarvittava ammattitaito näkyväksi

Ohjausosaamisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joita elinikäisen ohjauksen eri tehtävissä tarvitaan. Ohjausosaamisen kansallinen kuvaaminen tuo näkyväksi ohjaukseen tarvittavaa ammattitaitoa monipuolisesti riippumatta siitä, missä kontekstissa ohjausta tarjotaan.

Kansallisten osaamiskuvausten kehittämistyön taustalla on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkasteltiin kansainvälisiä ja kansallisia ohjaustyön osaamiskuvauksia, jotka ovat osoittautuneet merkityksellisiksi riippumatta kontekstista tai ohjauspalvelujen järjestämistavoista. Hankkeessa tarkasteltiin myös sitä, millaisia mahdollisia ohjausosaamisen kehitystrendejä on tunnistettavissa yhteiskunnan ja globaalien tilanteiden muutosten myötä.

Arviointilomakkeella konkretiaa ohjausosaamiseen

Osaamiskuvausten lisäksi laadittiin osaamisen arviointilomakkeet, joiden avulla ohjausalan ammattilaiset, tiimit, monialaiset verkostot ja organisaatiot voivat konkreettisesti arvioida omaa ohjausosaamistaan suhteessa laadittuihin osaamiskuvauksiin.

Ammattilaiset voivat käyttää lomakkeita henkilökohtaiseen osaamisen itsearviointiin, mikä auttaa heitä hahmottamaan vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan. Ryhmäarvioinnit voivat auttaa tunnistamaan ryhmän, tiimin tai verkoston vahvuuksia ja kehityskohteita. Organisaatiot voivat käyttää lomakkeita osana laajempaa strategista suunnitteluprosessia.

Arviointilomakkeiden käyttö mahdollistaa myös osaamisen kehittämisen systemaattisen suunnittelun ja seurannan, jolloin osaamisen kehittämiseen voidaan kohdentaa juuri ne resurssit ja toimenpiteet, jotka ovat kulloinkin tarpeellisia.

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset osana teemavuotta

Osaamiskuvaukset kytkeytyvät vahvasti kolmeen Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan: jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä elinikäiseen ohjaukseen.

Lue lisää osaamiskuvauksista ja arviointilomakkeesta täältä.